Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2024 12:34 (Üye) Soru : E Defter olan bir LTD şirketi Tasfiye sürecine girecek. Ticaret sicil işlemlerine başlatıcam ama diğer taraftan E defter mali mühür vs.sürecleri ne olacak biginiz varmı? şimdiden teşekkürler.

Cevap : Tasfiye sürecinde e-defter uygulamasına ilişkin yapılacak işlemler 1 sıra no.lu e-Defter Genel Tebliğine göre e-defter hesap dönemi bazında tutulmakla beraber aylık olarak oluşturulur. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17/1-a maddesi uyarınca, tasfiye dönemi kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar, başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. Hesap dönemi yerine tasfiye dönemi esas alınır. Bu dönem, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edilmesiyle başlar, tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır. Tasfiye sürecine girilmesiyle GİB Başvuru:e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, tasfiye haline girmesi halinde 15 gün içinde tasfiye kararına ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Tasfiye haline giren mükelleflerin unvan ve dönem değişikliği, dilekçeye istinaden GİB tarafından yapılacaktır. Defterlerin yüklenmesi:E-defter uygulamasında her ayın e-defterlerine ilişkin beratlar GİB e-defter uygulamasına yüklenir. Uygulama ilgili beratları GİB'in mali mührü ile imzalarken bazı kontroller yapmaktadır. Bunlardan bazıları; hesap dönemi e-defter beratları sırasıyla yüklendi mi, e-defter beratları aylık olarak GİB e-defter kılavuzlarında belirtilen kurallara uygun olarak numaralandı mı gibi kontrollerdir. Tasfiyeye girmeden önceki son ayın e-defter beratları, tasfiye öncesi döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar yüklenmelidir. Tasfiye kararının tescilinden sonraki ilk dönem e-defter beratları ilgili ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar yüklenmelidir. Diğer taraftan e-defter oluştururken hesap dönemine ilişkin bilgiler e-defterlerde yer almalıdır. Tasfiyeye giriş ay kesri içerinde başlıyorsa ilgili ay e-defterleri tasfiye öncesi ve tasfiye sonrası olarak ayrı ayrı yüklenmelidir. E-Defterlerle ilgili olarak; Yevmiye Madde Numarası:e-Defter yevmiye numaraları tasfiye başlangıcında oluşturulan ilk e-defterde "1"'den başlamalıdır. E-Defter Beratı:Tasfiye dönemine girmeden önceki son e-defter beratı TTK'daki kapanış onayı yerine geçecektir. Tasfiye dönemindeki ilk e-defter beratı ise TTK'daki açılış onayı yerine geçecektir. Kontrol numarası: Kontrol numarası oluşturulan defter parçalarına verilen tekil numaradır.İlgili hesap dönemi içerisinde birbirinden ayrı olarak oluşturulmuş defter numaralarını müteselsilliğini ve birbirleri ile ilişkilendirmek amacıyla verilir. 3 haneli harf grubunu ifade eden doküman kodu (YEV veya KEB) ile 12 haneli numaranın birleşiminden meydana gelir. 12 haneli numaranın ilk dört hanesi, dokümanın düzenlendiği yılı, sonra gelen iki hane dokümanın ait olduğu ayı, kalan altı hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Tasfiye öncesi e-defterin kontrol numarası daha önceki ayları takip eder. Ancak tasfiye sonrası e-defterin kontrol numarası 1'den başlar. Defter Bölme Numarası: Aylık oluşturulan e-defterler, belli bir büyüklüğün üzerinde ise (max 20 mb) teknik olarak oluşturulmasına izin verilemez. Bu nedenle birden fazla parçadan oluşabilmektedir. Defter bölme numarası, aylık oluşturulan defterlerin kaç parçadan oluştuğunu gösteren bir sayaçtır. Eğer defter tek bir parça şeklinde oluşturuluyorsa 6 adet sıfır yazılır, eğer birden fazla parça ile oluşturuluyorsa parçalara 1'den başlanarak numara verilir. Tasfiye öncesi e-defterlerde defter bölme numarası, tasfiye tarihine kadar olan tarih aralığında oluşturulan defter parça sayısı kadar verilmelidir. Tasfiye sonrası içinse, bu numara yine baştan başlamalıdır. Mali yıl Başlangıç-Bitiş tarihleri: Tasfiye öncesi yüklenecek e-defterin mali yıl başlangıç -bitiş tarihi olarak, daha önceki aylarda olduğu gibi tasfiyeye hiç girilmediyse ne olacaktıysa o tarihler yazılmalıdır. Örneğin hesap dönemi takvim yılıysa yılın ilk günü ve son günü başlangıç ve bitiş olarak yazılacaktır. Tasfiye sonrası yüklenecek e-defterin ise farklı olarak mali yıl başlangıç tarihi tasfiye tarihi, bitiş tarihi ise takvim yılı sonu veya ilgili takvim yılı sonundan önce tasfiye sonuçlanmışsa o tarih yazılmalıdır. Dönem Başlangıç-Bitiş tarihleri: Tasfiye dönemine girmeden önceki son e-defterin dönem başlangıç tarihi, ilgili ayın ilk günü, dönem bitiş tarihi ise tasfiyeye giriş tarihi olarak yazılmalıdır. Tasfiye sonrası yüklenecek e-Defterde ise, dönem başlangıç tarihi olarak tasfiyeye giriş tarihi ve Dönem bitiş tarihi ise ilgili ayın sonu veya ilgili ayın sonundan önce tasfiye sonuçlanmışsa o tarih yazılmalıdır. Konuyla ilgili örneklere e-Defter Uygulaması Yazılım Uyumluluk Onayı Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.