Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2024 11:07 (Üye) Soru : mükellefim bir şirket yurt dışından Gözetime tabi mal ithal etmiştir. gümrük beyannamesinin B bölümünde yer alan HESAP DETAYLARI bölümündeki bilgiler şöyledir. FATURA 516986,43 NAVLUN 388,96 SİGORTA 597,08 CIF 517972,47 YDIŞI 48669,25 GVM 566641,72 GV 26701,34 YİÇİ 15300.00 KDVM 661767,75 KDV 132353,54 sorumuz sudur bu işlemde indirim konusu yapabileceğimiz kdv miktarı nedir. İndirim konusu yapamayıp maliyete atacağımız kdv miktrı nedir.Saygılarımızla

Cevap : Burada rakamsal verilere göre değerlendirme yapılmamaktadır mevzuat bilgisi verilmektedir. Konu ile ilgili olarak hazırladığımız Bilgi notu aşağıdadır. İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI KDV İNDİRİM YASAĞI BİLGİ NOTU: İthalatta dış rekabetten korunma ve/veya yerli üreticilerin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nca, yasal düzenlemeler uyarınca, gözetim ve/veya korunma önlemleri uygulanabilmektedir. Bu çerçevede İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili düzenlemeleri uyarınca, re’sen veya şikâyete bağlı olarak, ağırlıklı olarak, ithal edilen ürünlerin belli bir fiyatın altında olması halinde Bakanlıktan Gözetim Belgesi alınması gerekmekte ve ithalat işlemleri izlenmektedir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranmakta ve bu belge olmadan eşyanın ithali mümkün olmamaktadır. Çoğu zaman Gözetim Belgesi alınmasındaki zorluklar ve sürecin uzaması nedenleriyle eşyanın gerçek bedeli daha düşük olmasına rağmen, eşya bedeline fiktif bir maliyet eklenebilmektedir. 24 Kasım 2023 Tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; • İthalatta gözetim uygulaması kapsamında indirimi yasaklanan KDV: Kararın 1'nci fıkrasına göre, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacak. Buna göre, - Gözetim farkına isabet eden KDV, - Gözetim uygulaması/farkı nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülükler gibi her türlü vergilere isabet eden KDV indirilemeyecek. • İthalatta koruma uygulamaları kapsamında indirimi yasaklanan KDV: Kararın 2'nci fıkrasına göre, - İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler dolayısıyla ödenen KDV, - İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan KDV matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirilemeyecek. Bu Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olup, bu tarihten itibaren yapılacak gözetim veya korunma önlemi kapsamındaki ithalatlarda, bu önlemler nedeniyle ilave olarak ödenmek zorunda kalınan katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacaktır. Anılan indirim konusu yapılamayan katma değer vergileri ise; ithal edilen eşyanın maliyetine dahil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.